De MR

Medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat ouders inspraak hebben op wat er allemaal gebeurt op een school. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten over het schoolbeleid. 

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten die door middel van een tweejaarlijkse verkiezing moeten worden gekozen.
De taken, verantwoordelijkheden en rechten van de MR zijn vastgesteld in een reglement.
Dit reglement ligt ter inzage op school. De MR heeft over een groot aantal zaken instemmingsrecht. Aan de taken die de wet aan een MR opdraagt zal iedere MR op eigen wijze uitvoering geven.

Ook kan het bevoegd gezag of de directeur de MR om advies vragen, dan wel kan de MR ongevraagd advies uitbrengen.
De MR is dus een belangrijk orgaan voor het meebepalen van het beleid van de school.
De MR vergadert elke maand.
De notulen en de vergaderdata hangen op de prikborden in de entrees van de school.
Mocht u meer over de MR willen weten, vragen of problemen hebben die U de MR
wilt voorleggen, dan kunt U via de school, of rechtstreeks, contact opnemen met één van de leden.
 
 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 

Monique Doup          (ouder)
Mersedeh Aikour       (ouder)
Louise Spitholt          (leerkracht)
Herwine Wetzels       (leerkracht)

Adviserend lid:
Sandra Lentfert        (directeur)

 

Medezeggenschapsbijeenkomsten; deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Bent van plan om de vergaderingen van de MR eens bij te wonen, geeft u zich dan vooraf op bij de voorzitters van de MR.
 
 
mersedeh Monique
  Mersedeh Aikour, ouder   Monique Doup, ouder
Louise Herwine
 Louise Spitholt, leerkracht  Herwine Wetzels, leerkracht
 sandra  
Sandra Lentfert, directeur,
adviserend lid